WhatsApp

Sorunuz varsa ? 0312 379 07 70

KVKK POLİTİKASI
1.Giriş
Kişisel verilerin korunması, Aslı CEYLAN ETLİOĞLU – Seviye Eğitim Merkezi. ’nin (Bundan sonra “Seviye Eğitim Merkezi” veya “Şirket” olarak adlandırılacaktır.) Şirketimizin Kurumsal anlamda önem verdiği değer ve politikalar arasındadır. Bu konunun en önemli bölümünü bu Politika ile yönetilen; çalışan adaylarımızın, müşterilerimizin, Şirketimizin hissedar ve ortaklarının, potansiyel ürün veya hizmet alıcılarımızın, stajyerlerimizin, tedarikçi çalışanlarımızın, tedarikçi yetkililerimizin, ziyaretçilerimizin ve diğer üçüncü kişilerin ve varoluş kaynağımız çalışanlarımızın kişisel verilerinin korunması ve işlenmesi oluşturmaktadır.
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 20. maddesine göre, “Tüm gerçek kişiler, kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir.”. Bir Anayasal hak olan kişisel verilerin korunması konusunda, Seviye Eğitim Merkezi, çalışan adaylarımızın, müşterilerimizin, Şirketimizin hissedar ve ortaklarının, potansiyel ürün veya hizmet alıcılarımızın, stajyerlerimizin, tedarikçi çalışanlarımızın, tedarikçi yetkililerimizin, ziyaretçilerimizin ve diğer üçüncü kişilerin ve varoluş kaynağımız çalışanlarımızın kişisel verilerinin korunmasına gerekli özeni göstermekte ve bunu bir şirket politikası haline getirmektedir.
Bu kapsamda, ilgili mevzuat gereğince işlenen kişisel verilerin korunması için Seviye Eğitim Merkezi tarafından gereken idari ve teknik tedbirler alınmaktadır.
Bu Politikada kişisel verilerin işlenmesinde Seviye Eğitim Merkezi’nin benimsediği veri koruma ilkeleri şunları içermektedir:
Kişisel verileri yalnızca meşru kurumsal amaçlar bakımından açıkça gerekli olması halinde işlemek;
Bu amaçlar için gerekli asgari ölçekte kişisel veriyi işlemek ve gereğinden fazla veriyi işlememek;
Bireylere kişisel verilerinin kimler tarafından ve ne şekilde kullanıldığı konusunda açık bilgi vermek;
Yalnızca ilgili ve uygun kişisel verileri işlemek;
Kişisel verileri hakkaniyete ve hukuka uygun olarak işlemek;
Seviye Eğitim Merkezi tarafından işlenen kişisel veri kategorilerinin envanterini tutmak;
Kişisel verileri doğru ve gerektiğinde güncel tutmak;
Kişisel verileri yalnızca yasal düzenlemeler, Seviye Eğitim Merkezi’nun hukuki yükümlülükleri veya meşru kurumsal menfaatlerinin gerektirdiği süre kadar saklamak;
Bireylerin, erişim hakkı dahil olmak üzere, kişisel verileriyle ilgili haklarına saygılı olmak;
Tüm kişisel verileri güvenli tutmak;
Kişisel verileri yurtdışına, yalnızca yeterli korumanın bulunması halinde transfer etmek;
Mevzuat uyarınca izin verilen istisnaları uygulamak;
Politikanın uygulanması için kişisel veri koruma sistemini tesis etmek ve uygulamak;
Gerektiğinde kişisel veri koruma sistemine taraf olan iç ve dış paydaşları ve bunların Seviye Eğitim Merkezi’nin kişisel veri koruma sistemine ne ölçüde dahil olduklarını belirlemek;
Kişisel verilerin korunması sistemiyle ilgili özel yetki ve sorumluluklara sahip personel / leri belirlemek.
1.2. Politikanın Amacı
Bu Politikanın temel amacı, Seviye Eğitim Merkezi tarafından hukuka uygun bir biçimde yürütülen kişisel veri işleme faaliyeti ve kişisel verilerin korunmasına yönelik benimsenen sistemler konusunda açıklamalarda bulunmak, bu kapsamda çalışan adaylarımızın, müşterilerimizin, Şirketimizin hissedar ve ortaklarının, potansiyel ürün veya hizmet alıcılarımızın, stajyerlerimizin, tedarikçi çalışanlarımızın, tedarikçi yetkililerimizin, ziyaretçilerimizin ve diğer üçüncü kişilerin ve varoluş kaynağımız çalışanlarımızın başta olmak üzere kişisel verileri şirketimiz tarafından işlenen kişileri bilgilendirilerek şeffaflığı ve saydamlığı sağlamaktır.
1.3. Kapsam
Bu Politika; çalışan adaylarımızın, müşterilerimizin, Şirketimizin hissedar ve ortaklarının, potansiyel ürün veya hizmet alıcılarımızın, stajyerlerimizin, tedarikçi çalışanlarımızın, tedarikçi yetkililerimizin, ziyaretçilerimizin ve diğer üçüncü kişilerin ve varoluş kaynağımız çalışanlarımızın otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen tüm kişisel verilerine ilişkindir.
1.4. Politikaya İlişkin Uygulama Esasları
Kişisel verilerin işlenmesi ve korunması konusunda yürürlükte bulunan ilgili kanuni düzenlemeler öncelikle uygulama alanı bulacaktır. Yürürlükte bulunan mevzuat ve Politika arasında uyumsuzluk bulunması durumunda, Şirketimiz yürürlükteki mevzuatın uygulama alanı bulacağını kabul etmektedir.
Politika, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile öngörülen hükümlerin Seviye Eğitim Merkezi uygulamaları kapsamında somutlaştırılarak düzenlenmesinden oluşturulmuştur. Şirketimiz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda öngörülen yürürlük sürelerine uygun hareket etmek üzere gerekli sistem ve hazırlıklarını yürütmektedir.
1.5. Politikanın Yürürlüğü
Şirketimiz tarafından 2.versiyon olarak düzenlenen bu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası 20/08/2021 tarihlidir. Politikanın tamamının veya belirli maddelerinin yenilenmesi durumunda Politikanın yürürlük tarihi ve versiyonu güncelllenecektir. Politika Şirketimizin resmi internet sitesinde (https://www.seviyekurs.com) adresinde yayımlanır ve kişisel veri sahiplerinin talebi üzerine ilgili kişilerin erişimine sunulur.
2.Kişisel Verilerin Uygulanması Esasları
Şirketimiz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 12. maddesine uygun olarak, işlemekte olduğu kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve verilerin muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini sağlamaya yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almakta, bu kapsamda gerekli denetimleri yapmak veya yaptırmaktadır.
2.1. Kişisel Verilerin Güvenliğinin Sağlanması
Şirketimiz, aşağıda belirtilen hususlarda veri güvenliği konusunda gerekli hukuki, teknik ve idari tedbirleri almakta, bu konuda en üst düzeyde dikkat ve özeni göstermektedir. Şirketimiz tarafından Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 12. maddesi uyarınca veri güvenliğini sağlamaya yönelik alınan aksiyonlar ve tedbirler aşağıda belirtilmektedir.
Şirketimiz, kişisel verilerin hukuka uygun işlenmesini sağlamak için, teknolojik imkânlar ve uygulama maliyetine göre teknik ve idari tedbirler almaktadır. Çalışanlarımız, öğrendikleri kişisel verileri Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklayamayacağı ve işleme amacı dışında kullanamayacağı ve bu yükümlülüğün görevden ayrılmalarından sonra da devam edeceği konusunda bilgilendirilmekte ve bu doğrultuda kendilerinden gerekli taahhütler alınmaktadır.
Şirketimiz, kişisel verilerin bilinçsizce veya yetkisiz olarak açıklanmasını, erişimini, aktarılmasını veya başka şekillerdeki tüm hukuka aykırı erişimi önlemek için korunacak verinin niteliği, teknolojik imkânlar ve uygulama maliyetine göre teknik ve idari tedbirler almaktadır.
Şirketimiz kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesinin önlenmesi, verilere hukuka aykırı olarak erişilmesinin önlenmesi ve verilerin hukuka uygun muhafazasının sağlanması konusunda kişisel verileri aktarmış olduğu iş ortakları ve tedarikçiler gibi veri işleyen kurumlar nezdinde farkındalıkları arttırmakta; iş ortakları ve tedarikçilerin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun kişisel veri işleme faaliyetlerinde bulunması yönünde gerekli önlemleri almaktadır.
Şirketimizin veri sorumlusu olarak kişisel verileri işlerken uymak zorunda olduğu yükümlülükler ve bu konuda geliştirdiği hukuksal, idari ve teknik tedbirlere uyma zorunluluğu Şirketimiz ile veri sorumlusu veya veri işleyen sıfatlarıyla ticari ilişkiler yürüten tedarikçi, iş ortağı gibi kişilerin veri işleme konusunda gerçekleştirdikleri faaliyetin niteliğiyle uyumlu bir şekilde sözleşmelerde yapılan güncellemelerle hukuki olarak yükletilmektedir.
Şirketimizin veri sorumlusu olarak kişisel verileri işlerken uymak zorunda olduğu yükümlülükler ve bu konuda geliştirdiği hukuksal, idari ve teknik tedbirlere uyma zorunluluğu Şirketimizin tedarikçi, iş ortağı gibi çeşitli sıfatlarla ilişkide olduğu veri işleyen kurumlara veri işleme konusunda gerçekleştirdikleri faaliyetin niteliğiyle uyumlu bir şekilde sözleşmelerde yapılan güncellemelerle hukuki olarak yükletilmektedir.
Şirketimiz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 12. maddesine uygun olarak, kendi bünyesinde gerekli denetimleri yapmakta veya yaptırmaktadır. Bu denetim sonuçları Şirketimiz iç işleyişi kapsamında konu ile ilgili bölüme raporlanmakta ve alınan tedbirlerin iyileştirilmesi için gerekli faaliyetler yürütülmektedir.
Şirketimiz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 12. maddesine uygun olarak işlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi halinde bu durumu en kısa sürede ilgili kişisel veri sahibine ve Kişisel Verilerin Korunması Kurulu’na bildirilmesini sağlayan sistemi yürütmektedir.
2.2. Veri Sahibinin Haklarının Gözetilmesi ve Taleplerinin Değerlendirilmesi
Şirketimiz, kişisel veri sahiplerinin haklarının değerlendirilmesi ve kişisel veri sahiplerine gereken bilgilendirmenin yapılması için Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 13. maddesine uygun olarak gerekli kanalları, iç işleyişi, idari ve teknik düzenlemeleri yürütmektedir.
Kişisel veri sahipleri aşağıda sıralanan haklarına ilişkin taleplerini yazılı olarak Şirketimize iletmeleri durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırmaktadır. Ancak, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu’nca bir ücret öngörülmesi hâlinde, Şirketimiz tarafından başvuru sahibinden Kurul tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Kişisel veri sahipleri;
Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.
Kişisel Verilerinin Korunması Kanunu’nun 13/1 maddesi gereğince, kişisel veri sahiplerinin yukarıda belirtilen haklarını kullanmakla ilgili taleplerini “yazılı” veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Şirketimize iletmeleri gerekmektedir.
Kişisel veri sahiplerinin yukarıda belirtilen haklarını kullanmaları için, kimliklerini tespit edici gerekli bilgiler ve kullanmak istedikleri haklarına yönelik açıklamalarla birlikte taleplerini, Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklarda hangisinin kullanımına ilişkin olduğunu da belirterek Şirketimize iletmeleri; başvuruların daha hızlı ve etkili bir şekilde cevaplandırılmasını sağlayacaktır.
Bu çerçevede, Şirketimize Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesindeki hakların kullanılması kapsamında, yapılacak başvuruların yazılı olarak iletileceği kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır.
KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanılmak istenen kişisel veri sahibinin hakkına yönelik açıklamaları içeren talepler; www.seviyekurs.com adresindeki “Veri Sahibi Başvuru Formu” nu doldurarak veya formun imzalı bir nüshasını “Esertepe Mahallesi Şehit Mustafa Ercigez Caddesi No:60/1 Keçiören/ANKARA” adresine veri sahibinin kimliğini tespit edici belgeler ile birlikte bizzat elden, noter kanalıyla veya iadeli taahhütlü mektup vasıtasıyla kimlik teyidi yapmak suretiyle adrese iletilebilir.
Veri sahipleri adına üçüncü kişilerin başvuruda bulunabilmesi için başvuruda bulunacak kişinin veri sahibi adına konuya ilişkin olarak özel vekaletnamesi bulunmalıdır.
2.3. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Korunması
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile birtakım kişisel verilere, hukuka aykırı olarak işlendiğinde kişilerin mağduriyetine veya ayrımcılığa sebep olma riski nedeniyle özel önem atfedilmiştir.
Bu veriler; ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir.
Şirketimiz tarafından, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile “özel nitelikli” olarak belirlenen ve hukuka uygun olarak işlenen özel nitelikli kişisel verilerin korunmasında hassasiyetle davranılmaktadır. Bu kapsamda, Şirketimiz tarafından, kişisel verilerin korunması için alınan teknik ve idari tedbirler, özel nitelikli kişisel veriler bakımından özenle uygulanmakta ve gerekli denetimler sağlanmaktadır.
2.4. Kişisel Veri Sahibinin Aydınlatılması
Şirketimiz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesine uygun olarak, kişisel verilerin elde edilmesi sırasında kişisel veri sahiplerini aydınlatmaktadır. Bu kapsamda Şirketimiz tarafından kişisel veri sahiplerine kişisel verilerinin elde edilmesi sırasında Şirketimizin kimliği, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ile kişisel veri sahibinin sahip olduğu haklara ilişkin aydınlatma yapılmaktadır.
Anayasa’nın 20. maddesinde herkesin, kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme hakkına sahip olduğu ortaya konulmuştur. Bu doğrultuda Kanun’un 11. maddesinde kişisel veri sahibinin hakları arasında bilgi talep etme de sayılmıştır. Şirketimiz bu kapsamda, Anayasa’nın 20. ve Kanun’un 11. maddesine uygun olarak kişisel veri sahibinin bilgi talep etmesi durumunda gerekli bilgilendirmeyi yapmaktadır.
Bunun yanında Şirketimiz Kanun’daki tüm hususlar ile başta “hukuka ve dürüstlük” kuralına uygun kişisel veri işleme faaliyetinde bulunduğunu ilgili kişilere işbu Politika başta olmak üzere çeşitli dokümanlarla duyurarak, kişisel veri işleme faaliyetlerinde ilgilileri bilgilendirmeyi ve bu çerçevede hesap verilebilirliği ve şeffaflığı sağlamaktadır.
3.Kişisel Verilerin İşlenmesi
Şirketimiz, Kanun’un 4. maddesinde yer alan genel ilkeler doğrultusunda, kişisel verilerin işlenmesi konusunda; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun; doğru ve gerektiğinde güncel; belirli, açık ve meşru amaçlar güderek; amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir biçimde kişisel veri işleme faaliyetinde bulunmaktadır. Şirketimiz diğer sair mevzuatlarda öngörülen veya kişisel veri işleme amacının gerektirdiği süre kadar kişisel verileri muhafaza etmektedir.
Şirketimiz, kişisel verilerin Kanun’un 5. ve 6. maddeleri doğrultusundaki söz konusu maddelerde yer alan hukuki sebeplerden bir ya da birkaçı uyarınca işlemektedir.
Şirketimiz kişisel verileri Kanun’un 8. ve 9. maddeleri doğrultusunda aktarmaktadır. Kişisel verileri aktarırken kişisel verilerin korunması mevzuatı ve Kişisel Verilerin Korunması Kurulu’nun yayınladığı rehberler, dokümanlar, yaptığı açıklama ve duyurulara uygun davranmaktadır.
Çalışan Verilerinin İşlenmesi
İş İlişkisi İçin Verilerin İşlenmesi
İş ilişkilerinde kişisel veriler, iş sözleşmesinin akdedilmesi, uygulanması ve sonlandırılması için gerekli olması halinde ayrıca onay alınmadan işlenmektedir. Çalışan adayları bakımından ise işe alımına karar verilen adayların iş sözleşmesinin akdedilmesi ve iş ilişkisinin başlatılması kapsamında kişisel verileri işlenmektedir. Eğer çalışan adayının işe alınmamasına karar verilirse, adaya ait bilgiler daha sonraki bir seçim aşaması için uygun veri saklama süresi kadar muhafaza edilmekte bu sürenin sonunda silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.
Kanunda Açıkça Öngörülmesi veya Şirketin Hukuki Yükümlülüğü Sebebiyle Yapılan Veri İşlemleri
Çalışana ait kişisel veriler, işlemenin ilgili mevzuatta açıkça belirtilmesi veya mevzuatla belirlenen bir hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi amacıyla (Örneğin, SGK bildirimlerinin yapılabilmesi için bir takım kişisel verilerin işlenmesi gereklidir.) ayrıca açık rıza alınmadan işlenebilir.
Meşru Menfaate Uygun Olarak Verilerin İşlenmesi
Çalışana ait kişisel veriler, Şirketin meşru bir menfaatinin gerektiğinde de ayrıca onay alınmadan işlenebilmektedir. Meşru menfaatler genellikle ya da ekonomik (menfaatlerdir. Çalışanların menfaatlerinin korunması gerektiği kişisel durumlarda kişisel veriler meşru menfaat amaçları için işleme alınmamaktadır. Veriler işlenmeden önce koruma gerektiren menfaatlerin olup olmadığı belirlenmektedir.
Çalışanlara ait verilerin Şirketin meşru menfaatine dayanarak işlendiğinde, işlemenin ölçülü olup olmadığı incelenmektedir. Şirketin bu kontrol önlemini almasındaki meşru menfaatinin ilgili çalışanın korunması gereken bir hakkını ihlal etmediği kontrol edilmekte ve sadece ölçülü olması halinde uygulanmaktadır.
Münhasıran Otomatik Sistemler Vasıtasıyla İşlenen Veriler
Eğer kişisel veri iş ilişkisinin bir parçası olarak münhasıran otomatik sitemler vasıtasıyla işleniyor ise (Örneğin, personel seçiminin bir parçası veya yetenek profillerinin değerlendirilmesi olarak.), çalışan kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme hakkına sahiptir.
Telekomünikasyon ve İnternet
Telefon donanımları, e posta adresleri, şirket içi ağlar ile birlikte intranet ve internet, Şirket tarafından öncelikli olarak işle ilgili görevler için sağlanmaktadır. Bunlar çalışma araçları ve Şirket kaynaklarıdır. Bu araçlar yasal düzenlemelere ve Şirketin iç yönetmeliklerine uygun olarak kullanılmalıdır. Bilgi Teknoloji altyapısına veya bireysel kullanıcılara karşı saldırıları önlemek için Şirket ağına geçişlerde, teknik açıdan zararlı içerikleri bloke eden veya saldırıların modellemesini analiz eden koruyucu önlemler alınmaktadır. Telefon donanımlarının, e posta adreslerinin, intranetin ve internetin ve/veya şirket içi sosyal ağların kullanımı, güvenlik nedenlerinden dolayı sınırlı bir süre saklanmaktadır. Bu verilerin kişiyle ilgili değerlendirmeleri ancak yasal düzenlemeler veya Arıkanlı Holding ve Arıkanlı Holding’e bağlı topluluk şirketlerinin politika ve prosedürlerin ihlaline ilişkin somut bir şüphenin var olması halinde yapılmaktadır. Bu kontroller ilgili departmanlar tarafından sadece ölçülülük prensibinin korunması şartıyla yerine getirilmektedir.
3.1. Kişisel Verilerin Mevzuatta Öngörülen İlkelere Uygun Olarak İşlenmesi
Hukuka ve Dürüstlük Kuralına Uygun İşleme
Şirketimiz; kişisel verilerin işlenmesinde hukuksal düzenlemelerle getirilen ilkeler ile genel güven ve dürüstlük kuralına uygun hareket etmektedir. Bu kapsamda Şirketimiz, kişisel verilerin işlenmesinde orantılılık gerekliliklerini dikkate almakta, kişisel verileri amacın gerektirdiği dışında kullanmamaktadır.
Kişisel Verilerin Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olmasını Sağlama
Şirketimiz; kişisel veri sahiplerinin temel haklarını ve kendi meşru menfaatlerini dikkate alarak işlediği kişisel verilerin doğru ve güncel olmasını sağlamaktadır. Bu doğrultuda gerekli tedbirleri almaktadır.
Belirli, Açık ve Meşru Amaçlarla İşleme
Şirketimiz, meşru ve hukuka uygun olan kişisel veri işleme amacını açık ve kesin olarak belirlemektedir. Şirketimiz, kişisel verileri sunmakta olduğu hizmetle bağlantılı ve bunlar için gerekli olan kadar işlemektedir. Şirketimiz tarafından kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği henüz kişisel veri işleme faaliyeti başlamadan ortaya konulmaktadır.
İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma
Şirketimiz, kişisel verileri belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesine elverişli bir biçimde işlemekte ve amacın gerçekleştirilmesiyle ilgili olmayan veya ihtiyaç duyulmayan kişisel verileri işlememektedir. Örneğin, sonradan ortaya çıkması muhtemel ihtiyaçların karşılanmasına yönelik kişisel veri işleme faaliyeti yürütülmemektedir.
İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç için Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Etme
Şirketimiz, kişisel verileri ancak ilgili mevzuatta belirtildiği veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etmektedir. Bu kapsamda, Şirketimiz öncelikle ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülüp öngörülmediğini tespit etmekte, bir süre belirlenmişse bu süreye uygun davranmakta, bir süre belirlenmemişse kişisel verileri işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklamaktadır. Sürenin bitimi veya işlenmesini gerektiren hukuki sebeplerin ortadan kalkması durumunda kişisel veriler Şirketimiz tarafından imha edilmektedir.
3.2. Kişisel Verilerin Sınırlı Olarak İşlenmesi
Anayasa'nın 20/3 maddesi gereğince, kişisel veriler ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızasıyla işlenebilecektir. Nitekim 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda benzer ama daha ayrıntılı bir düzenleme mevcuttur. Şirketimiz bu doğrultuda ve 6698 sayılı Kanun’da öngörülen veri işleme şartlarına dayanarak kişisel verileri işlemektedir.
Kişisel veri sahibinin açık rıza vermesi, kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesini mümkün kılan hukuki sebeplerden yalnızca bir tanesidir. Açık rıza dışında, aşağıda yazan diğer şartlardan birinin varlığı durumunda da kişisel veriler işlenebilir. Veri işleme için açık rızanın alınması gerekiyorsa ise aynı zamanda diğer veri işleme şartlarına dayanmak mümkün değildir. Ancak açık rızanın alınmasına gerek olmayan durumlarda diğer veri işleme şartlarından bir veya birden fazlasına dayanılması mümkündür. İşlenen verilerin özel nitelikli kişisel veri olması halinde; aşağıdaki şartlar uygulanır.
Şirketimiz tarafından kişisel verilerin işlenmesine yönelik hukuki dayanaklar farklılık gösterse de her türlü kişisel veri işleme faaliyetinde 6698 sayılı Kanun’un 4. maddesinde belirtilen genel ilkelere uygun olarak hareket edilmektedir.
Kişisel Veri Sahibinin Açık Rızasının Bulunması
Kişisel verilerin işlenme şartlarından biri sahibinin açık rızasıdır. Kişisel veri sahibinin açık rızası belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayalı olarak ve özgür iradeyle açıklanmalıdır.
Kişisel verilerin, açık rıza hukuki sebebi uyarınca işlenmesi için, veri sahiplerinin açık rızaları alınmaktadır.

Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi
Veri sahibinin kişisel verileri, kanunlarda açıkça öngörülmesi halinde hukuka uygun olarak işlenebilecektir.
Fiili İmkânsızlık Sebebiyle İlgilinin Açık Rızasının Alınamaması
Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda olan veya rızasına geçerlilik tanınamayacak olan kişinin kendisinin ya da başka bir kişinin hayatı veya beden bütünlüğünü korumak için kişisel verisinin işlenmesinin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.
Sözleşmenin Kurulması veya İfasıyla Doğrudan İlgi Olması
Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde kişisel verilerin işlenmesi mümkündür.
Şirketin Hukuki Yükümlülüğünü Yerine Getirmesi
Şirketimizin veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesi için işlemenin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.
Kişisel Veri Sahibinin Kişisel Verisini Alenileştirmesi
Veri sahibinin, kişisel verisini kendisi tarafından alenileştirilmiş olması halinde ilgili kişisel veriler işlenebilecektir.
Bir Hakkın Tesisi veya Korunması için Veri İşlemenin Zorunlu Olması
Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.
Şirketimizin Meşru Menfaati için Veri İşlemenin Zorunlu Olması
Kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.
3.3. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi
Şirketimiz tarafından, Kanun ile “özel nitelikli kişisel veri” olarak belirlenen kişisel verilerin işlenmesinde, Kanun’daki yükümlülüklere hassasiyetle uygun davranılmaktadır.
Kanun’un 6. maddesinde, hukuka aykırı olarak işlendiğinde kişilerin mağduriyetine veya ayrımcılığa sebep olma riski taşıyan birtakım kişisel veriler “özel nitelikli” olarak belirlenmiştir. Bu veriler; ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir.
Kanun’a uygun bir biçimde Şirketimiz tarafından; özel nitelikli kişisel veriler, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu ve sair mevzuat tarafından belirlenen yeterli önlemlerin alınması kaydıyla aşağıdaki durumlarda işlenmektedir:
Kişisel veri sahibinin açık rızası ile veya,
Kişisel veri sahibinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hallerde,
Kişisel veri sahibinin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel verileri ise ancak kamu sağlığının korunması, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenmektedir.
3.4. Kişisel Verilerin Aktarılması
Şirketimiz hukuka uygun olan kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda gerekli güvenlik önlemlerini alarak kişisel veri sahibinin kişisel verilerini ve özel nitelikli kişisel verilerini üçüncü kişilere (Arıkanlı Holding ve Arıkanlı Holding’ e bağlı topluluk şirketlerine, iş ortaklarına ve sair üçüncü kişilere) aktarabilmektedir. Şirketimiz bu doğrultuda Kanun’un 8. maddesindeki düzenlemeye uygun hareket etmektedir.
Kişisel Verilerin Yurtdışına Aktarılması
Şirketimiz hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda gerekli güvenlik önlemleri alarak kişisel veri sahibinin kişisel verilerini ve özel nitelikli kişisel verilerini yurtdışındaki üçüncü kişilere aktarabilmektedir. Şirketimiz bu doğrultuda Kanun’un 9. maddesinde öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmektedir.
4.Şirketimiz Tarafından İşlenen Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Saklanma Süreleri
Şirketimiz, Kanun’un 10. maddesine uygun olarak aydınlatma yükümlülüğü kapsamında hangi kişisel veri sahibi gruplarının hangi kişisel verilerini işlediğini, kişisel veri sahibinin kişisel verilerinin işlenme amaçlarını ve saklama sürelerini kişisel veri sahibine bildirmektedir.
4.1. Kişisel Verilerin Kategorizasyonu
Şirketimiz nezdinde; Şirketimizin meşru ve hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda, Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarından bir veya birkaçına dayalı ve sınırlı olarak, başta kişisel verilerin işlenmesine ilişkin 4. maddede belirtilen ilkeler olmak üzere Kanun’unda belirtilen genel ilkelere ve düzenlenen bütün yükümlülüklere uyularak ve bu Politika kapsamındaki sürelerle sınırlı olarak kişisel verileri, KVK Kanunu’nun 10. maddesi uyarınca ilgili kişiler bilgilendirilmek suretiyle işlenmektedir.
4.2. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları
Şirket, Kanun’un 5/2 maddesi ve 6/3 maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamındaki hukuki sebeplerle sınırlı olarak kişisel verileri işlemektedir. Bu amaçlar ve hukuki sebepler;
Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin, Seviye Eğitim Merkezi‘nin ilgili faaliyette bulunmasının Kanunlarda açıkça öngörülmesi
Kişisel verilerin Seviye Eğitim Merkezi tarafından işlenmesinin bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili ve gerekli olması
Kişisel verilerin işlenmesinin Seviye Eğitim Merkezi’nin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
Kişisel verilerin kişisel veri sahibi tarafından alenileştirilmiş olması şartıyla; veri sahibinin alenileştirme amacıyla sınırlı bir şekilde Seviye Eğitim Merkezi tarafından işlenmesi
Kişisel verilerin Seviye Eğitim Merkezi tarafından işlenmesinin Seviye Eğitim Merkezi’nin veya veri sahiplerinin veya üçüncü kişilerin haklarının tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması
Kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Seviye Eğitim Merkezi’nin meşru menfaatleri için kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmasının zorunlu olması
Seviye Eğitim Merkezi tarafından kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmasının kişisel veri sahibinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması ve bu durumda da kişisel veri sahibinin fiili veya hukuki geçersizlik nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunması
Kişisel veri sahibinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel veriler açısından kanunlarda öngörülmüş olması
Kişisel veri sahibinin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel verileri açısından ise kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenmesidir.
Bu kapsamda Seviye Eğitim Merkezi kişisel verilerinizi aşağıdaki amaçlarla işlemektedir:
Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi
Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi
Çalışan Memnuniyeti ve Bağlılığı Süreçlerinin Yürütülmesi
Çalışanlar İçin İş Akdi ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
Çalışanlar İçin Yan Haklar ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi
Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi
Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi
Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi
İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması
İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi
İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi
Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi
Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
Mal / Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi
Öğrenci/Veli İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
Öğrenci/Veli Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi
Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi
Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Sosyal Sorumluluk ve Sivil Toplum Aktivitelerinin Yürütülmesi
Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
Sponsorluk Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Talep / Şikayetlerin Takibi
Taşınır Mal ve Kaynakların Güvenliğinin Temini
Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
Ücret Politikasının Yürütülmesi
Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi
Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi
Bahsi geçen amaçlarla gerçekleştirilen işleme faaliyetinin, Kanun kapsamında öngörülen şartlardan herhangi birini karşılamıyor olması halinde, ilgili işleme sürecine ilişkin olarak Seviye Eğitim Merkezi tarafından kişisel veri sahibinin açık rızası temin edilmektedir.
4.3. Kişisel Verilerin Saklanma Süreleri
Seviye Eğitim Merkezi, ilgili kanunlarda ve mevzuatlarda öngörülmesi durumunda kişisel verileri bu mevzuatlarda belirtilen süre boyunca saklamaktadır.
Kişisel verilerin ne kadar süre boyunca saklanması gerektiğine ilişkin mevzuatta bir süre düzenlenmemişse, Kişisel Veriler, Seviye Eğitim Merkezi’nin o veriyi işlerken yürütülen faaliyet ile bağlı olarak Seviye Eğitim Merkezi’nin uygulamaları ve ticari yaşamının teamülleri uyarınca işlenmesini gerektiren süre kadar işlenmekte daha sonra silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.
Kişisel verilerin işlenme amacı sona ermiş; ilgili mevzuat ve Seviye Eğitim Merkezi’nin belirlediği saklama sürelerinin de sonuna gelinmişse; kişisel veriler yalnızca olası hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi veya kişisel veriye bağlı ilgili hakkın ileri sürülebilmesi veya savunmanın tesis edilmesi amacıyla saklanabilmektedir. Buradaki sürelerin tesisinde bahsi geçen hakkın ileri sürülebilmesine yönelik zaman aşımı süreleri ile zaman aşımı sürelerinin geçmesine rağmen daha önce aynı konularda Seviye Eğitim Merkezi’ne atfen yöneltilen taleplerdeki örnekler esas alınarak saklama süreleri belirlenmektedir. Bu durumda saklanan kişisel verilere herhangi bir başka amaçla erişilmemekte ve ancak ilgili hukuki uyuşmazlıkta kullanılması gerektiği zaman ilgili kişisel verilere erişim sağlanmaktadır. Burada da bahsi geçen süre sona erdikten sonra kişisel veriler silinmekte, imha edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. Bu süre zarfında ilgili kişisel verilere erişim izni sadece veri sorumlusu tarafından bilgi teknolojilerinde görev yapan kullanıcı yetkilerini düzenleyen kişilerde olmaktadır.
5.Seviye Eğitim Merkezi Tarafından Kişisel Verilerin Aktarıldığı Üçüncü Kişiler
Seviye Eğitim Merkezi, Kanun’un 10. maddesine uygun olarak kişisel verilerin aktarıldığı kişi gruplarını kişisel veri sahibine bildirmektedir.
Seviye Eğitim Merkezi, Kanun’un 8. ve 9. maddelerine uygun olarak Politika ile yönetilen veri sahiplerinin kişisel verilerini aşağıda sıralanan taraflara aktarabilir:
Gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri,
Hissedarlar
İş ortakları
İştirakler ve bağlı ortaklıklar
Tedarikçiler
Topluluk Şirketleri
Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları
6.Ziyaretçilere İlişkin KVKK Bilgilendirmesi Uygulama Esasları
6.1. Seviye Eğitim Merkezi Lokasyonlarında Yürütülen Kişisel Veri İşleme Faaliyetleri
Seviye Eğitim Merkezi tarafından genel müdürlük, bölge müdürlüğü, aktarma merkezleri ile şubelerimizde yapılan kişisel veri işleme faaliyetleri, Kanun’a ve ilgili diğer mevzuata uygun bir biçimde yürütülmektedir.
Şirketimiz tarafından güvenliğin sağlanması amacıyla, Şirketimiz genel müdürlük, bölge müdürlüğü, aktarma merkezleri ile şubelerimizde güvenlik kamerasıyla izleme faaliyeti ile misafir giriş çıkışlarının takibine yönelik kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmaktadır.
Güvenlik kameraları kullanılması ve misafir giriş çıkışlarının kayıt altına alınması yoluyla Şirketimiz tarafından kişisel veri işleme faaliyeti yürütülmüş olmaktadır.
Seviye Eğitim Merkezi, güvenlik kamerası ile izleme faaliyeti; şirketin ve diğer kişilerin güvenliğini sağlamaya ilişkin menfaatlerini korunması amacını taşımakta olup bu kapsamda Şirketimiz, 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak hareket etmektedir.
Şirketimizin bina, tesis girişlerinde ve tesis içerisinde kamera ile izleme sistemi vasıtasıyla ziyaretçilerimizin görüntü kayıtları alınmaktadır. Şirketimiz, güvenlik kamerası ile izleme faaliyeti kapsamında; sunulan hizmetin kalitesini artırmak, güvenilirliğini sağlamak, şirketin, müşterilerin ve diğer kişilerin güvenliğini sağlamak ve müşterilerin aldıkları hizmete ilişkin menfaatlerini korumak gibi amaçlar taşımaktadır.
Şirketimiz tarafından güvenlik amacıyla kamera ile izleme faaliyeti yürütülmesinde Kanun’unda yer alan düzenlemelere uygun hareket edilmektedir.
Şirketimiz tarafından yürütülen kamera ile izleme faaliyeti, posta gönderilerine ilişkin mevzuata uygun olarak sürdürülmektedir. Dijital ortamda kaydedilen ve muhafaza edilen kayıtlara yalnızca sınırlı sayıda Şirket çalışanının erişimi bulunmaktadır Kamera görüntülerini ise, dışarıdan hizmet alınan güvenlik görevlileri izleyebilmektedir. Kayıtlara erişimi olan sınırlı sayıda kişi gizlilik taahhütnamesi ile eriştiği verilerin gizliliğini koruyacağını beyan etmektedir.
Şirketimiz tarafından Kanun’un 12. maddesine uygun olarak, kamera ile izleme faaliyeti sonucunda elde edilen kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması için gerekli teknik ve idari tedbirler alınmaktadır.
Yukarıda belirtilen kamerayla kayıt dışında Şirketimiz tarafından; güvenliğin sağlanması ve bu Politikada belirtilen amaçlarla, Şirketimiz binalarında ve tesislerinde misafir giriş çıkışlarının takibine yönelik kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmaktadır.
Misafir olarak Şirketimiz binalarına gelen kişilerin isim ve soyadları elde edilirken ya da Şirket nezdinde asılan ya da diğer şekillerde misafirlerin erişimine sunulan metinler aracılığıyla söz konusu kişisel veri sahipleri bu kapsamda aydınlatılmaktadırlar. Misafir giriş-çıkış takibi yapılması amacıyla elde edilen veriler yalnızca bu amaçla işlenmekte veya ilgili kişisel veriler fiziki ortamda veri kayıt sistemine kaydedilmektedir.
Şirketimiz tarafından güvenliğin sağlanması ve bu Politikada belirtilen amaçlarla; Şirketimiz tarafından genel müdürlük, bölge müdürlüğü, aktarma merkezleri içerisinde kaldığınız süre boyunca talep eden ziyaretçilerimize internet erişimi sağlanabilmektedir. Bu durumda internet erişimlerinize ilişkin log kayıtları 5651 Sayılı Kanun ve sair mevzuatın hükümlerine göre kayıt altına alınmakta; bu kayıtlar ancak yetkili kamu kurum ve kuruluşları tarafından talep edilmesi veya Şirket içinde gerçekleştirilecek denetim süreçlerinde ilgili hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla işlenmektedir.
Bu çerçevede elde edilen log kayıtlarına yalnızca sınırlı sayıda çalışanımızın erişimi bulunmaktadır. Bahsi geçen kayıtlara erişimi olan çalışanlarımız bu kayıtları yalnızca yetkili kamu kurum ve kuruluşundan gelen talep veya denetim süreçlerinde kullanmak üzere erişmekte ve hukuken yetkili olan kişilerle paylaşmaktadır. Kayıtlara erişimi olan sınırlı sayıda kişi gizlilik taahhütnamesi ile eriştiği verilerin gizliliğini koruyacağını beyan etmektedir.
6.2. İnternet Sitesi Ziyaretçileri
Şirketimiz sahibi olduğu internet sitelerinde; bu siteleri ziyaret eden kişilerin sitelerdeki ziyaretlerini ziyaret amaçlarıyla uygun bir şekilde gerçekleştirmelerini temin etmek; kendilerine özelleştirilmiş içerikler gösterebilmek ve çevrimiçi reklamcılık faaliyetlerinde bulunabilmek maksadıyla teknik vasıtalarla (Örneğin, çerezler-cookie gibi.) site içerisindeki internet hareketlerini kaydedilmektedir. Şirketimiz İnternet sitesi girişinde çerezlerin kullanımına ilişkin kullanım seçenekleri sunmakta ve bu kapsamda çerezleri kullanmaktadır.
Şirketimizin yapmış olduğu bu faaliyetlere ilişkin kişisel verilerin korunması ve işlenmesine ilişkin detaylı açıklamalar internet sitemizin “Gizlilik ve Güvenlik” metinleri içerisinde yer almaktadır.
7.Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonimleştirilmesi Şartları
Seviye Eğitim Merkezi kişisel verilerin işlenmesini gerektiren hukuki sebeplerin ortadan kalkması hâlinde Seviye Eğitim Merkezi kendiliğinden veya kişisel veri sahibinin talebi üzerine kişisel veriler silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir.
7.1. Seviye Eğitim Merkezi'nun Kişisel Verileri Silme, Yok Etme ve Anonimleştirme Yükümlülüğü
Kanun’un 7. maddesinde düzenlendiği üzere ilgili kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması durumunda Seviye Eğitim Merkezi kendiliğinden veya kişisel veri sahibinin talebi üzerine kişisel veriler silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir. Bu kapsamda Şirketimiz ilgili yükümlülüğünü yerine getirmek üzere Şirket içerisinde gerekli teknik ve idari tedbirleri alarak; bu konuda gerekli işleyiş mekanizmaları geliştirmiş olup; bu yükümlüklerine uygun davranmak üzere ilgili iş birimlerini eğitmekte, görevlendirme ve farkındalıklarını sağlamaktadır.
7.2. Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonimleştirilmesi Teknikleri
7.2.1. Kişisel Verilerin Silinmesi ve Yok Edilmesi Teknikleri
Seviye Eğitim Merkezi, ilgili kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kendi kararına istinaden veya kişisel veri sahibinin talebi üzerine kişisel verileri silebilir veya yok edebilir. Seviye Eğitim Merkezi tarafından en çok kullanılan silme veya yok etme teknikleri aşağıda sıralanmaktadır:
Fiziksel Olarak Yok Etme
Kişisel veriler herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla da işlenebilmektedir. Bu tür veriler silinirken/yok edilirken kişisel verinin sonradan kullanılamayacak biçimde fiziksel olarak yok edilmesi sistemi uygulanmaktadır.
Yazılımdan Güvenli Olarak Silme
Tamamen veya kısmen otomatik olan yollarla işlenen ve dijital ortamlarda muhafaza edilen veriler silinirken/yok edilirken; bir daha kurtarılamayacak biçimde verinin ilgili yazılımdan silinmesine ilişkin yöntemler kullanılır.
Uzman Tarafından Güvenli Olarak Silme
Seviye Eğitim Merkezi, bazı durumlarda kendisi adına kişisel verileri silmesi için bir uzman ile anlaşabilir. Bu durumda, kişisel veriler bu konuda uzman olan kişi tarafından bir daha kurtarılamayacak biçimde güvenli olarak silinir/yok edilir.
7.2.2. Kişisel Verileri Anonim Hale Getirme Teknikleri
Kişisel verilerin anonimleştirilmesi, kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesini ifade eder. Seviye Eğitim Merkezi, hukuka uygun olarak işlenen kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebepler ortadan kalktığında kişisel verileri anonimleştirebilmektedir.
Kanun’un 28. maddesine uygun olarak; anonim hale getirilmiş olan kişisel veriler araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenebilir. Bu tür işlemeler Kanun kapsamı dışında olup, kişisel veri sahibinin açık rızası aranmayacaktır. Anonim hale getirilerek işlenen kişisel veriler Kanun kapsamı dışında olacağından Politika 2. bölümünde düzenlenen haklar bu veriler için geçerli olmayacaktır. Seviye Eğitim Merkezi, tarafından en çok kullanılan anonimleştirme teknikleri aşağıda sıralanmaktadır.
Maskeleme
Veri maskeleme ile kişisel verinin temel belirleyici bilgisini veri seti içerisinden çıkartılarak kişisel verinin anonim hale getirilmesi yöntemidir.
Toplulaştırma
Veri toplulaştırma yöntemi ile birçok veri toplulaştırılmakta ve kişisel veriler herhangi bir kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmektedir.
Veri Türetme
Veri türetme yöntemi ile kişisel verinin içeriğinden daha genel bir içerik oluşturulmakta ve kişisel verinin herhangi bir kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi sağlanmaktadır.
Veri Karma
Veri karma yöntemi ile kişisel veri seti içindeki değerlerinin karıştırılarak değerler ile kişiler arasındaki bağın kopartılması sağlanmaktadır.
8.Tanımlar
Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesi durumunda kişisel veriler anonimleştirilmiş sayılır.
Veri ihlali, kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak üzere sair mevzuat hükümlerine aykırı olarak işlenmesi ve yine sair mevzuatın yükümlülüklerine riayet edilmemesi nedeniyle kişisel verilerin güvenliğinin sağlanmaması dolayısıyla kişisel verilerin hukuka aykırı olarak (yetkili olmayan kişilerce) ele geçirilmesi ve yayılması gibi durumlardır. İlgili kişi, kişisel verisi işlenen gerçek kişidir.
Özel nitelikli (hassas) kişisel veriler kişinin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verilerdir.
Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir. Tek başına kişisel veri olmamakla birlikte bir başka bilgi ile bir araya geldiğinde bir gerçek kişiyi belirli ya da belirlenebilir kılan veriler de kişisel veridir.
Kişisel verinin işlenmesi kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi kapsamaktadır.